Leerlingenraad

LEERLINGENRAAD SCHOOLJAAR 2021-2022.
Twee leerlingen zijn niet geplaatst ivm AVG.
Voor vergaderdata en notulen: scrol naar beneden.

 

Sinds schooljaar 2015-2016 werkt De Duinsprong met een leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid niet school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.
Hoe is de organisatie?
 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks op de derde dinsdag van september verkiezingen gehouden, inclusief stembussen voor ouders. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, en hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • De leerlingenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar, onder schooltijd.
 • Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichtende besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. Maar zijn herkiesbaar.
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Invulling geven aan weeksluitingen.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten
Schooljaar 2021 -2022 :
 • Dinsdag 28 september       Voor het verslag van de bijeenkomst : KLIK HIER
 • Dinsdag 30 november        Voor het verslag van de bijeenkomst : KLIK HIER
 • Dinsdag 22 februari            Voor het verslag van de bijeenkomst:  KLIK HIER

Voor de ideeënlijst vanuit de leerlingenraad 2021-2022 KLIK HIER