Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad is een wettelijke verplicht overlegorgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken zijn bij de school. De Medenzeggenschapsraad is samengesteld uit vijf ouders en vijf personeelsleden van onze school. Zij zijn gekozen uit vrijwillige kandidaten. De schoolleiding (directeur van de Duinsprong) is aanwezig bij de vergaderingen alleen geen lid van de Medezeggenschapsraad.

Wie zijn lid van de MR

Klik op de foto om meer over  (sommige) de personen te weten te komen.

Marjorie Dircksens
Ouder
Stuur een email naar de MR
Marcel Muskens
Ouder
Stuur een email naar de MR
Melanie Sars
Ouder
Stuur een email naar de MR
Mariska van Driel
Ouder
Stuur een email naar de MR
Matij Mersch
Ouder
Stuur een email naar de MR

Esther Kuijsters
Leerkracht
Stuur een email naar de MR
Tamara Arendse
Leerkracht
Stuur een email naar de MR
Sanne Krol
Leerkracht
Stuur een email naar de MR
Koen van Bokhoven
Leerkracht
Stuur een email naar de MR
Merel Hommel
Leerkracht
Stuur een email naar de MR

Wat doet de Medezeggenschapsraad:

De Medezeggenschapsraad adviseert o.a. bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het toelaten of verwijderen van leerlingen.

Het schoolbestuur (directie Scala) vraagt de Medezeggenschapsraad om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur.

De Medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).

Het schoolbestuur is verplicht om de Medezeggenschapsraad twee keer per jaar te informeren over de algemene gang van zaken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen in het MR reglement ligt vast op welke wijze de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

 

Bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad:
  • Recht op informatie.
  • Recht op overleg met het bestuur.
  • Aandragen van onderwerpen.
  • Adviesrecht; Adviesrecht wil zeggen dat de directie het standpunt van de MR niet hoeft over te nemen, wel dat er serieus op gereageerd moet worden.
  • Instemmingsrecht; het instemmingsrecht gaat een stap verder dan het adviesrecht: in dat geval kan de directie zonder instemming van de MR geen besluit nemen.

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad niet:
  • Praten over individuen.
  • Zich opstellen als klachtenbureau
  • Zich gedragen als ombudsman.
  • Individuele problemen oplossen.

Naast de Medezeggenschapsraad is er ook nog een GMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad van alle scholen die onder het bestuur SCALA vallen. Dit zijn twaalf katholieke en drie openbare basisscholen  en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Heusden. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behartigt de zaken, die voor de aangesloten scholen op dezelfde manier geregeld moeten worden.

Wilt u een keer een vergadering bijwonen als toehoorder of om een onderwerp in te brengen. Dat kan. U dient zich hiervoor een week voor de vergadering aan te melden via mr@deduinsprong.nl

Ervaring van een MR-ouderlid (Rob van de Wiel)
De MR Duinsprong komt per schooljaar 8 x bij elkaar. Het is een gelijke verdeling tussen ouders en leerkrachten. Alle facetten vd school worden besproken voorgelegd en soms is instemming noodzakelijk. Het meepraten over het beleid vd school en er samen nog iets beters van maken is super leuk. Het harnas waar het onderwijs af en toe in zit. Het spanningsveld tussen ambitie en alle beperkingen die er toch zijn en de verwachtingen vd ouders is een uitdaging. Het mooie is dat bij alles wat je doet het gevoel hebt dat het kind centraal staat. En dat de mensen met wie je vergadert diezelfde intentie hebben. Het is een dankbare taak in samenwerking met het professionals uit het onderwijs!
Vergaderdata schooljaar 2021 - 2022:

Maandag 4 oktober

Dinsdag 9 november

Donderdag 3 februari

Maandag 7 maart

Dinsdag 5 april

Woensdag 18 mei

Donderdag 30 juni

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen dan kunt u ons mailen of  een Medezeggenschapsraadlid aanspreken.