POVO

POVO Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overgang basisschool De Duinsprong naar het voortgezet onderwijs 

Inleiding

De Duinsprong streeft ernaar om haar leerlingen op het juiste niveau te plaatsen op het voortgezet onderwijs. Om dit in alle groepen en bij alle leerkrachten zo eenduidig mogelijk te laten verlopen, is in dit beleidsstuk de gang van zaken voor de overgang van po naar vo vastgelegd. Dit stuk wordt gezien als een werkdocument en wordt aangepast indien dit nodig is. 

Een gedegen advies.
De Duinsprong begeleidt haar leerlingen acht jaar lang tot zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Deze stap is een belangrijke, waar de Duinsprong zorgvuldig mee omgaat.

Om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken krijgt iedere leerling een advies van de basisschool. Dit advies geeft aan welk type voortgezet onderwijs de Duinsprong het beste bij de leerling vindt passen. In dit document hebben we vastgelegd hoe wij het schooladvies vaststellen en onderbouwen. Het advies is gebaseerd op:

 • aanleg en talent van een leerling
 • de (ontwikkeling in de) vaardigheidsscores op de LVS-toetsen uit groep 7 en 8.
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen, studiehouding en studievaardigheden.
 • de leerprestaties
 • de ontwikkeling tijdens de hele basisschool periode

Om ouders inzicht te geven in het niveau waarop een leerling op dat moment functioneert wordt bij het eerste rapport in groep 7 een uitdraai meegegeven, inclusief het uitstroomprofiel,  van het LVS uit Esis. Op deze uitdraai is bij ieder vakgebied, naast de score en schaalverdeling I t/m V van de toets, ook de grafiek aangegeven waarin te zien is wat het uitstroomniveau voor het voortgezet onderwijs is bij dat vak.
Mede n.a.v dit overzicht wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Dit voorlopig advies geeft een beeld van het uitstroomniveau dat het meest aansluit bij de ontwikkeling van de leerling op dat moment.. Aan de hand van dit voorlopig advies kunnen doelen gesteld worden voor de verdere ontwikkeling van de leerling en kunnen ouders zich met hun zoon of dochter oriënteren op het voortgezet onderwijs. Dit voorlopig advies wordt in een adviesgesprek mondeling toegelicht aan ouders én hun kind.
In groep 8 volgt een definitief advies. Dit advies wordt opgenomen in het OKR (onderwijskundig rapport) en wordt waar nodig bijgesteld als de uitslag van de Centrale Eindtoets basisonderwijs hier aanleiding toe geeft.

Voorlopig advies groep 7:

 • Medio maart formuleert de leerkracht van groep 7 een voorlopig advies n.a.v. het uitstroomprofiel, toetsuitslagen, dossiergegevens en de dagelijkse ervaringen van de leerkracht.
 • De IB-er formuleert afzonderlijk van de leerkracht van groep 7 ook een voorlopig advies voor iedere leerling m.b.v. resultaten uit Esis en de ervaringen vanuit het verleden vanuit de groepsbesprekingen en zorgtrajecten.
 • Beide voorlopige adviezen worden besproken in een voorlopig adviesgesprek door de leerkracht van groep 7 en de IB-er. Gezamenlijk formuleren zij het voorlopig advies per leerling.
 • Ouders én leerling worden medio maart uitgenodigd voor een voorlopig advies gesprek. Mochten er zorgleerlingen zijn of leerlingen waarbij twijfels over het voorlopig advies zijn, dan wordt de IB-er door de leerkracht uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. IB-er kan ook op eigen initiatief aanwezig zijn.
 • In de eerste week van juni worden de Cito toetsen E7 afgenomen
 • De tweede week van juni worden de Cito toetsen E7 nagekeken, geanalyseerd en verwerkt in Esis.
 • Naar aanleiding van de uitslag en analyse van de Cito toetsen E7 wordt het voorlopig advies kritisch bekeken door de leerkracht en de IB-er. Indien de Cito toets E7 hier aanleiding toe geeft volgt opnieuw overleg tussen leerkracht en IB-er. Het eerder gemaakte schema met onderbouwingen wordt aangepast met opmerkingen t.a.v. bijstelling advies.
 • De voorlopig adviezen worden schriftelijk overgedragen aan de leerkrachten van groep 8, met een mondelinge toelichting.
Activiteit Wanneer Wie Afspraken
Voorlichtingsavond VO september Leerkrachten gr 7 en 8
Voorlopig Advies formuleren en onderbouwing Medio maart Leerkracht groep 7 / IB-er Leerkr en Ib onafhankelijk van elkaar.
Voorlopig advies bespreking Medio maart Leerkracht groep 7 / IB-er
Voorlopig advies gesprek met ouders(s) en kind Medio maart Leerkracht groep 7 / IB-er IB-er zit waar nodig bij gesprekken op uitnodiging of op eigen initiatief
Cito toetsen E7 Eerste week juni Leerkracht groep 7 In 3 ochtenden afnemen
Cito toetsen E7 nakijken en analyseren Tweede week juni Leerkracht groep 7 Registreren in Esis
Kritisch evalueren voorlopig advies Tweede/Derde week juni Leerkracht groep 7 / IB-er Overleg over leerlingen die opvallen
Overdracht voorlopig adviezen naar leerkrachten groep 8 Eind juni/begin juli

 

Leerkracht groep 7 / leerkrachten groep 8

 

Schoolverlaterstraject groep 8.

 • De leerkracht van groep 7 zorgt voor de overdracht van de leerlingen naar de leerkracht van groep 8. Hierbij wordt ook het voorlopig advies besproken en het gemaakte overzicht met onderbouwingen wordt overgedragen. Hierdoor kan een eerste aanzet gemaakt worden voor doelen voor betreffende leerling voor laatste periode in groep 8.
 • Bij de start van het schooljaar (september), wordt tijdens de Kick Off van groep 8 uitleg gegeven  over het VO (Structuur, schoolkeuze, adviezen en (Cito) toetsing).
 • De leerkracht van groep 8 en de IB-er bezoeken samen de POVO vergadering in oktober en verwerken nieuwe afspraken in het advisering en uitstroom beleid van de Duinsprong.
 • De leerkracht van groep 8 stuurt eind oktober de uitnodigingen voor de Voorlichtingsavonden VO voor de scholen van de Langstraat (Op het d’Oultremontcollege) en de Bossche scholen (Op de Vijfhoeven) door naar de ouders en is op deze avonden aanwezig op de betreffende locaties. Bij de uitnodiging voor de Voorlichtingsavonden VO wordt tevens het VO info boekje van de Duinsprong digitaal meegestuurd. “De VO Gids” wordt aan de leerlingen meegegeven.
 • In januari wordt de Cito M8 afgenomen.
 • Direct na het afnemen van de Cito M8 worden de uitslagen en analyses naast het voorlopig advies gelegd. De Voorlopig Adviezen worden door zowel de leerkracht als de IB-er kritisch bekeken en waar nodig aangepast.
 • Leerkracht van groep 8 en IB-er formuleren eerst individueel, daarna gezamenlijk het definitief advies.  Hierin nemen zij het voorlopig advies mee.
 • In januari, na de afname van de Cito toetsen M8 vult de leerkracht van groep 8 voor ieder kind een OKR in voor de overstap van PO naar VO.
 • Het OKR wordt met ouders besproken tijdens het adviesgesprek. Eventuele mutaties worden ter plaatse verwerkt.
 • Daar waar nodig aangevuld met addenda voor zorgleerlingen. Alle OKR’s zijn eind februari klaar.
 • In februari wordt voor iedere leerling een POVO adviesverklaring opgesteld. Deze adviesverklaring wordt tijdens het adviesgesprek aan ouders en leerling overhandigd. Ouders gebruiken de adviesverklaring bij de inschrijving op het VO. In principe krijgen ouders één adviesverklaring. Als ouders op twee scholen in willen schrijven, dan ontvangen zij een dubbel exemplaar waarop vermeld staat dat er twee exemplaren afgegeven zijn.
 • De OKR’s worden door medewerkers van het bestuurskantoor ter beschikking gesteld aan de diverse VO scholen, nadat de leerling daar ingeschreven is.
 • Medio april wordt de Centrale Eindtoets IEP afgenomen bij alle leerlingen in groep 8, tenzij door de leerkracht, IB en directeur uitzonderingen zijn gemaakt.
 • Heroverweging schooladviezen: Nadat de digitale uitslag van de Centrale Eindtoets IEP in mei beschikbaar is, vergelijken de leerkracht en de IB-er het gegeven advies met de uitslag van de Centrale Eindtoets IEP. Indien blijkt dat de uitslag hoger is dan het gegeven advies dan wordt het advies van de betreffende leerlingen heroverwogen. Er kandoor de school besloten worden het advies aan te passen.  Bij de heroverweging spelen met name de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en de  studiehouding van de leerling een belangrijke rol. Een mogelijke heroverweging wordt tijdens de adviesgesprekken met de ouders en de betreffende leerling al besproken. Ligt het IEP-advies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet
 • Ouders van leerlingen waarvan het schooladvies wordt herzien worden hier telefonisch van op de hoogte gesteld. De andere ouders worden schriftelijk geïnformeerd dat school geen aanleiding ziet het gegeven schooladvies te herzien.
 • Leerlingen krijgen de formulieren van de Centrale Eindtoets IEP met daarop de uitslag, de dag nadat de uitslagen per post binnen zijn mee naar huis, conform de afspraken binnen Scala. De uitslag wordt, na de definitieve aanname door de VO school, door de basisschool aan de VO school aangeleverd. Een medewerker van het Scala bestuurskantoor zorgt ervoor dat de scores ingelezen worden in Esis.
 • In april/mei/juni verzorgt de leerkracht van groep 8 voor alle leerlingen een warme overdracht naar de VO school van hun keuze. Deze voorkeur wordt aangegeven in het OKR.
 • De uitstroomgegevens worden door een medewerker van het Scala bestuurskantoor vastgelegd in het daarvoor opgestelde bestand van DUO.
Activiteit Datum Wie Afspraak
Informatie uitstroomtraject voor ouders groep 8 tijdens Kick Off september Leerkracht gr 8
POVO vergadering oktober leerkracht gr 8, Intern Begeleider Opnemen nieuwe afspraken in beleidsdocument advisering.
Mailen uitnodigingen VO voorlichtings-avonden d’Oultremont en Vijfhoeven, VO boekje Lambertus, uitdelen de VO gids. oktober leerkracht gr 8
Voorlichtingsavonden VO (Op d’Oultremont en Vijfhoeven) november (eind) VO organiseert, leerkracht gr 8 ontvangt /verwelkomt. Leerkracht nodigt ouders uit.
Cito M8 januari, start eerder week 3 Leerkracht gr 8 Vervroegde afname i.v.m. adviesgesprekken.
Vergelijken voorlopig advies met Cito M8 uitslagen januari, direct na afname M8 Leerkracht gr 8

IB-er

Overzicht onderbouwing advies actualiseren Januari Leerkracht gr 8

IB-er

Definitief advies bespreking Januari, direct na afname M8 Leerkracht gr 8

IB-er

Open dagen VO januari Ouders en kind Zie overzicht in VO boekje Lambertus en de VO gids.
Invullen OKR Januari, direct na afname M8 Leerkracht gr 8
OKR-Adviesgesprekken; meegeven definitief adviesverklaring Eind februari Leerkracht gr 8;
ondertekenen en stempelen schoolleider
Gespreksnotities maken in Esis. In overleg onder schooltijd.
Afspraken maken over de doelen voor de laatste periode.
Controle persoonsgegevens / verwerken mutaties/ ondertekenen Februari Leerkracht/ouders OKR aanpassen tijdens adviesgesprekken / ondertekening
Verwerken mutaties februari Bestuurskantoor Binnen 1 week
Aanmelden VO Begin maart Ouders
OKR’s verzenden naar VO-school Maart Medewerker Scala
Oefenmateriaal IEP Eind maart Leerkracht gr 8 Leerkracht bepaalt zelf en/of in overleg met IB wat behoeften zijn in de klas.
IEP eindtoets Medio april Leerkracht gr 8
Uitslag Cito eindtoets Mei Leerkracht gr 8 Meegeven conform Scala afspraken.
Heroverweging schooladviezen Mei Leerkracht gr 8 / IB Wijzigingen doorgeven aan bestuurskantoor
Warme overdracht VO April/mei/juni Leerkracht gr 8 en VO school Op afspraak desbetreffende lln doorspreken bij ons op school.
Uitstroom gegevens vastleggen juni Intern Begeleider
Feedbackgesprekken VO scholen volgende schooljaar Leerkracht gr 8