Sociale Veiligheid

Vertrouwenspersonen

Interne contactpersonen
Om het sociaal veilige klimaat nog beter te waarborgen heeft de school enkele contactpersonen aangesteld tot wie de leerlingen, de ouders en het personeel zich kunnen wenden als er onverhoopt
iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde gedragsregels. Bij deze interne contactpersonen kan men terecht met vragen, opmerkingen of vermoedens van grens- overschrijdend gedrag. De interne contactpersonen regelen dat er jaarlijks via een project aandacht besteed wordt aan een sociaal veilig schoolklimaat. Daartoe zijn zij lid van de werkgroep “Preventie Machts Misbruik”,
samen met collega’s van de andere basisscholen in Heusden. Bij de interne contactpersonen kan men terecht
met vragen en opmerkingen, maar ook kan men daar een officiële klacht indienen. De interne contactpersonen hebben over deze zaken geheimhoudingsplicht en mogen alleen verdere actie
ondernemen met toestemming van de ouders.
De interne contactpersonen zijn Moniek van Balkom en Mieke van Balkom.

Externe vertrouwenspersonen.
Zie hiervoor (en ook wat betreft bovenstaande) de info in de schoolgids.

 
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Scholen hebben de plicht de meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk Geweld te hanteren bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De landelijke meldcode gaat over alle vormen van Kindermishandeling en Huiselijk geweld.
Meer info over deze meldcode is te lezen op de volgende site:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld

Binnen onze zorgstructuur wordt de meldcode ingepast. Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld worden in kaart gebracht en besproken met collega’s. Daarna wordt de casus ingebracht in het Zorgteam van de school. Hier worden de vervolg-stappen bepaald.