Verlofaanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Graag via Social Schools.
Hoe? Lees verder hieronder.

Meer weten over 'Schoolverzuim en de Leerplichtwet' KLIK HIER

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

 

Op vakantie onder schooltijd (hiervoor zijn aparte aanvraagformulieren verkrijgbaar)   

Voor vakantieverlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Let op: het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • Een werkgeversverklaring, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken, moet bij deze aanvraag worden gevoegd.
 • In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend.
 • De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 

Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden”.

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.
Hierbij moet gedacht worden aan:

 • Een verhuizing van het gezin
 • Bij gezinsuitbreiding
 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten
 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

N.B.: ook andere samenlevingsvormen dan het huwelijk vallen hier onder.

 

De volgende situaties zijn GEEN “andere gewichtige omstandigheden”:
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin wel vrij zijn.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.

 

Hoe dient u een aanvraag in?

VERLOFAANVRAGEN 

Tot op heden kon u verlof middels een verlofbrief aanvragen. Binnen Social Schools bestaat, naast absentiemelding, echter ook de mogelijkheid om verlof aan te vragen. Dit kan helaas niet via de app, hiervoor moet u inloggen op uw computer. Hieronder leest u hoe u een verlofaanvraag via social schools kunt indienen. De leerplichtambtenaar heeft alle directeuren verzocht bij verlof voor bijwonen van een bruiloft of begrafenis een kaart te overhandigen.

Een verlofaanvraag indienen voor je kind(eren)   

Via Social Schools bestaat de mogelijkheid om een verlofaanvraag in te dienen voor je kinderen. Volg de volgende stappen om een verlofaanvraag in te dienen:

Let op: een verlofaanvraag indienen kan alleen via de webapp.  

 1. Zorg dat je bent ingelogd op de webapp via app.socialschools.eu
 2. Klik op mijn kinderen
 3. Selecteer een van je kinderen, je komt nu op de leerlingpagina van je kind. Klik hier op verlof aanvragen
 4. Je kunt nu je andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. Klik daarna op aanvragen
 5. Nadat je je aanvraag hebt ingediend kun je de status van je aanvraag zien bij je verlofaanvragen. Je kunt je verlofaanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te klikken.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtconsulent wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtconsulent te melden. De leerplichtconsulent stelt vervolgens een onderzoek in en beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.