Academische Opleidingsschool

Vanaf oktober 2018 is de Duinsprong gecertificeerd als academische opleidingsschool.

Op onze school verzorgt het gehele team van groepsleerkrachten samen met de basisschoolcoach, de praktijkopleiding van de pabostudenten van Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Den Bosch.

Jaarlijks bieden we aan zo’n 8 tot 10 pabostudenten een leerwerkplek aan. Van deze groep studenten zijn twee afstudeerstudenten  (LIO-stagiaires) die  onder andere vijf weken zelfstandig een groep overnemen. Dit zijn studenten die de opleiding bijna hebben afgerond en die dan laten zien dat zij het vak in de vingers hebben. Zij doen samen met de leerkrachten van de Duinsprong in onderzoeksgroepen onderzoek naar een onderwijskundig onderwerp dat door de school wordt aangedragen vanuit het schoolplan en wat gaat bijdragen aan de schoolontwikkeling van de Duinsprong, dit is een onderdeel van het Pabo examen. Daarnaast begeleiden we studenten uit de hoofdfase en propedeusefase en als team van studenten werken zij ook samen. De basisschoolcoach is een dag per week beschikbaar voor de coaching van deze studenten, in nauwe samenwerking met de mentoren en de studiebegeleider van Fontys Pabo Den Bosch.

Op onze school zijn ook regelmatig stagiaires te vinden van verschillende andere opleidingen.
We ervaren de aanwezigheid van studenten en stagiaires als een verrijking van ons onderwijs

Het onderzoek en implementatie van resultaten worden versterkt door professionele activiteiten die afgestemd zijn zoals scholing, studiedagen, projecten, experts raadplegen, excursies.
Door onderzoek wordt gezamenlijke visie op leren voortdurend aangescherpt. Onderzoekend handelen speelt een belangrijke rol. De school deelt kennis met partners, publiceert over onderzoeksresultaten, zoekt actief contact met andere scholen en maakt deel uit van netwerken.
Om de dialoog en onderzoekende houding van De Duinsprong in kaart te brengen ( 0-meting) wordt de scan met interventiekaarten (5 fasen met 8 aspecten) ingevuld door MT, bouwcoördinatoren en Basisschoolcoach. Vanuit de scanuitslag en de interventiekaarten wordt een vertaling gemaakt naar mogelijke ontwikkeldoelen  van de onderzoeksgroepen. Zo werken we planmatig aan de schoolontwikkeling en  het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.
Om dit goed gestalte te geven werkt De Duinsprong met werkgroepen. Door vanuit het MT kritisch vragen te stellen, door te vragen op inhoud en door literatuurgebruik in te zetten, krijgt de inhoudelijke kant van werkgroepen een impuls en kan diepgang bereikt worden.
De werkgroepen  gaan met een heldere opdracht, doel en taak aan de slag. De voorzitters van de werkgroepen overleggen structureel  met het MT. Op deze manier kan op een onderbouwde manier aan schoolontwikkeling gewerkt worden: kritische keuzes maken waar we voor staan en kritisch doorvragen zijn belangrijks aspecten. LIO-stagiares zijn voorzitter van hun eigen onderzoeksgroep.

Als AOS willen we, naast de onderzoeksgroepen van LIO-stagiaires,  investeren in de onderzoek cultuur van het gehele team. Door de dialoog over onderwijsinhouden en de feedbackfunctie daarbij door het systematisch verzamelen en uitwisselen van gegevens over schoolontwikkelingen, krijgt de schoolontwikkeling een impuls.

Onze studenten houden u op de hoogte van hun werk en ervaringen op onze school door een stukje te schrijven in een speciaal door hen geschreven 'nieuwskrantje', de Stagesprong. We wensen u veel plezier met het lezen van hun krantje.

- Okt. 2021: Stagesprong 1
- Jan. 2022: Stagesprong 2

 

samen van en met elkaar leren.