Missie en Visie

RUIMTE OM TE GROEIEN, RUIMTE OM JEZELF TE ZIJN

Wat is de missie van RKBS De Duinsprong?

De Duinsprong is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. we zijn een kleurrijke school met openheid en waardering voor de verscheidenheid van mensen in de samenleving. We dragen er aan bij dat alle leerlingen tot hun recht kunnen komen. Iedereen is uniek en mag zijn wie hij/zij is, met respect voor elkaar. Het is ons doel om  leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen. Naast aandacht voor cognitieve prestaties, zijn wij gericht op de creatieve, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerling, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.. Zo kleuren we samen De Duinsprong tot een veelkleurige school.

De Duinsprong kenmerkt zich door

 1. een goede onderlinge relatie
 2. een professionele cultuur
 3. oog te hebben voor het individuele kind
 4. een goede samenwerking met ouders: samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind.
 5. oog te hebben voor talenten

 

Onze kernwaarden
Respect
Communicatie
Veiligheid
Professionaliteit

 

Waar is RKBS De Duinsprong trots op?

 

Waar staat RKBS De Duinsprong nu?
Aantal leerlingen

506

Groepsgrootte

20-25

IEP

81,6

Veiligheid

8,5

 

 

Visie op lesgeven

De Duinsprong… verrassend passend!

De Duinsprong is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. we zijn een kleurrijke school met openheid en waardering voor de verscheidenheid van mensen in de samenleving. We dragen er aan bij dat alle leerlingen tot hun recht kunnen komen. Iedereen is uniek en mag zijn wie hij/zij is, met respect voor elkaar. De Duinsprong wil aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van alle leerlingen en hen de ruimte bieden binnen hun eigen tempo te ontwikkelen, vanuit een veilige, vertrouwde omgeving.

Naast aandacht voor cognitieve prestaties, zijn wij gericht op de creatieve, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerling, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.. Zo kleuren we samen De Duinsprong tot een veelkleurige school.

De Duinsprong kenmerkt zich door

 1. een goede onderlinge relatie
 2. een professionele cultuur
 3. oog te hebben voor het individuele kind
 4. een goede samenwerking met ouders: samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind.
 5. oog te hebben voor talenten

Onze slogan is: Ruimte om te groeien, ruimte om jezelf te zijn.

Onze kernwaarden zijn: respect - veiligheid - communicatie - professionaliteit.

 

Onze visie op identiteit

RKBS De Duinsprong is een kleurrijke school met openheid en waardering voor de verscheidenheid van mensen in de samenleving. Onze school wordt bevolkt door een cultureel en religieus uiteenlopende leerlingenpopulatie. Sociaal-emotioneel en levensbeschouwelijk gerichte projecten als de Kanjertraining en het project Kleur staan hoog in het vaandel, met aandacht voor de christelijk-katholieke traditie met haar inzichten, gebruiken, symbolen en verhalen.

Bij dit alles hebben we oog voor de ontwikkeling van kinderen, die gelijkwaardig, maar niet gelijkvaardig zijn. We hopen zo een school te zijn waar ook ruimte is voor uiteenlopende gevoelens en belevingen: voor blijdschap en verdriet, voor dankbaarheid en verwondering, in respect voor elkaar. Zo kleuren we samen De Duinsprong tot een veelkleurige school.

 

Onze parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

 1. Identiteit van de school: De Duinsprong is door de identiteitsbegeleider begeleid bij het vaststellen van een nieuwe identiteit na de fusie (2013), waarbij de pedagogische normen en waarden zijn geformuleerd. Ongeacht culturele en godsdienstige verschillen mag iedereen zijn wie hij/zij is, vanuit respect en vertrouwen naar elkaar. Wij geven onze visie vorm door de Kanjertraining en het Project Kleur De Duinsprong hecht grote waarde aan het ‘wij-gevoel’ voor leerlingen, ouders en leerkrachten en staat open voor elkaar. November 2017 hebben we hier de indentiteitsprijs van Verus voor ontvangen. De verantwoordelijkheid naar elkaar is groot, afspraken komen we na.
 2. Heldere didactische structuur: In alle groepen wordt via het IGDI-model gewerkt. Er zijn heldere afspraken gemaakt m.b.t. ons rekenonderwijs, die zijn vastgelegd in een kwaliteitskaart. In alle groepen wordt met doelenposters gewerkt, in alle groepen wordt het lesdoel via inleverbakken (rood-oranje-groen) op een vaste manier geëvalueerd. De rekencoördinator coacht het team en geeft feedback op de rekenlessen. Daarnaast is er een rekenbeleidsplan opgesteld, met aanbevelingen voor het team.
 3. Ouderbetrokkenheid: De Duinsprong heeft 7-5-2018 het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald. Er is een heldere visie ontwikkeld waarbij de samenwerking tussen de driehoek leerkracht-ouder-kind de inzet is. Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid die we na elkaar uitspreken tijdens de Kick Off (start schooljaar) en de verwachtingsgesprekken in september.
 4. Leren met Ouders: Ouders begeleiden hun kind bij één of meerdere instrumentele vakken tijdens schooluren op school. Ouders en kind leren in een één-op-één-relatie. De leerkracht blijft verantwoordelijk, ouders worden begeleid door de coördinator LmO, De LmO-coördinator voert daarnaast tussentijdse voorgangsgesprekken met ouders en met leerkrachten en bewaakt de gestelde leerdoelen.
 5. Academische Opleidingsschool: Via een ontwikkelscan is de beginsituatie in beeld gebracht. Na analyse van de 0-meting zijn interventies ingezet op de onderzoekende houding van de leerkrachten, in relatie met de dialoogfunctie op teamniveau: leren van en met elkaar waarbij feedback en zelfreflectie een rol spelen. Schooljaar 2018-19 ligt de prioriteit bij werk- en onderzoeksgroepen, optimaliseren van de dialoog en omgaan met feedback. Er is frequent en structureel overleg tussen de voorzitters van de werkgroepen en het MT. We bevragen elkaar kritisch op gestelde doelen en planning van activiteiten en onderbouwen geplande activiteiten vanuit de literatuur. Er wordt structureel collegiale consultatie gefaciliteerd waarbij in bouwoverleg leervragen worden teruggekoppeld.
 6. voorporTAAL: Het voorporTAAL geeft een extra taalimpuls aan nieuwe anderstalige leerlingen (in eerste instantie gericht op kleuters); ouders worden uitgenodigd om de taalactiviteit bij te wonen om hier een vervolg aan te geven in de thuissituatie; na de taalactiviteit krijgen de anderstalige ouders les in hun eigen taalvaardigheid (lessen in de Nederlandse taal); de taalactiviteit wordt aangeboden via de methode Logo 3000 (aanbod van 3000 woorden)

 

Ontwikkeldoelen

Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende verbeterthema’s vastgesteld: Streefbeelden

 1. De Duinsprong is werkt met flexplekken waar leerlingen zelfstandig werken aan eigen doelen.
 2. De leerkrachten werken samen om passend onderwijs optimaal vorm te geven.
 3. De leerkrachten stemmen aanbod en instructie af op onderlinge verschillen en onderwijsbehoeften van leerlingen
 4. Er is een doorgaande lijn in het leren van leerlingen van groep 2 en 3.
 5. De leerkrachten stimuleren de onderzoekende houding van alle leerlingen.
 6. De leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te benutten (21st Century Skills)
 7. De Duinsprong heeft een heldere visie op digitalisering van het onderwijs.
 8. De leerkrachten leren van en met elkaar door middel van collegiale consultatie

 

Visie en streefdoelen Duinsprong

STERKE KANTEN SCHOOL
 • De identiteit van de school: de kernwaarden worden doorleefd.
 • Een sterk pedagogisch klimaat
 • Een heldere didactische structuur, die zorgt voor een doorgaande lijn binnen ons onderwijs.
 • Coöperatief leren wordt structureel ingezet als didactische werkvorm.
 • De Duinsprong is een Academische Opleidingsschool: de leerkrachten hebben een onderzoekende houding en staan open voor vernieuwing.
 • Continurooster
De Duinsprong is een Ouderbetrokkenheid 3.0-school.

 

ZWAKKE KANTEN SCHOOL
 • Geen duidelijke visie op digitalisering m.b.t. doorgaande lijnen en leerkrachtvaardigheden.
 • De jaargroepen benutten elkaar niet optimaal om passend onderwijs beter vorm te geven.
 • Geen doorgaande lijn of afstemming op onderwijsontwikkelingen
 • Ruimtes zijn niet ingericht om in groepjes/zelfstandig te werken (flexibele werkplekken).
 • Geen doorgaande lijn of afstemming op onderwijsontwikkelingen

 

KANSEN
 • Methode-overstijgend en werken met ontwikkelingsgerichte groepen met aandacht voor thematisch en onderzoekend leren
 • Doorgaande lijn groep 2-3
 • Afstemming en doorgaande lijn zelfstandig werken
 • Een duurzame schone rustige en moderne school met flexplekken
 • Digitalisering van het onderwijs om beter aan te sluiten bij het individuele kind en niveauverschillen
 • Collegiale consultatie: leren van en met elkaar.
 • Ouderbetrokkenheid: inzet ouders bij Leren met Ouders (LMO).
 • Voorportaal
 • Inzet zij-instromers

 

BEDREIGINGEN
 • Overzicht verliezen van het groepsproces bij groepsdoorbrekend werkend.
 • Grote (kleuter)groepen.
 • Taalachterstanden bij leerlingen.
 • Toenemend aantal zorgleerlingen
 • Opvoedproblemen in de thuissituatie en verminderde betrokkenheid van ouders
 • Focus behouden om niet te veel te snel nieuwe ontwikkelingen aan te pakken.

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening houden:

 1. Een doorgaande lijn en afstemming op onderwijsontwikkelingen.
 2. Aandacht voor ontwikkelingsgericht werken, aansluitend bij de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.
 3. Aandacht voor 21st century skills: accent op talentontwikkelring.
 4. Taalachterstanden.
 5. Inzet van ICT bij het leerproces.
 6. Aandacht voor het eigenaarschap van leerlingen, waarbij de leerkracht steeds meer een begeleidende rol gaat  innemen.