Parels van de Duinsprong

Parel: Identiteit van de school:

De Duinsprong is door de identiteitsbegeleider begeleid bij het vaststellen van een nieuwe identiteit na de fusie (2013), waarbij de pedagogische normen en waarden zijn  geformuleerd. .Ongeacht culturele en  godsdienstige verschillen mag iedereen zijn wie hij/zij is, vanuit respect en vertrouwen naar elkaar. Wij geven onze visie vorm door de Kanjertraining en het Project Kleur

De Duinsprong hecht grote waarde aan het ‘wij-gevoel’ voor leerlingen, ouders en leerkrachten en staat open voor elkaar. November 2017 hebben we hier de indentiteitsprijs van Verus voor ontvangen.

De verantwoordelijkheid naar elkaar is groot, afspraken komen we na.

Pedagogisch handelen

 Didactisch handelen

Parel: Heldere didactische structuur:

In alle groepen wordt via het IGDI-model gewerkt. Er zijn heldere afspraken gemaakt m.b.t. ons rekenonderwijs, die zijn vastgelegd in een kwaliteitskaart. In alle groepen wordt met doelenposters gewerkt, in alle groepen wordt het lesdoel via inleverbakken (rood-oranje-groen) op een vaste manier geëvalueerd. De rekencoördinator coacht het team en geeft feedback op de rekenlessen. Daarnaast is er een rekenbeleidsplan opgesteld, met aanbevelingen voor het team.

 

Parel: Ouderbetrokkenheid:

De Duinsprong heeft 7-5-2018 het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald. Er is een heldere visie ontwikkeld waarbij de samenwerking tussen de driehoek leerkracht-ouder-kind de inzet is. Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid die we na elkaar uitspreken tijdens de Kick Off (start schooljaar) en de verwachtingsgesprekken in september.

 

Samenwerking

Samenwerking

Parel: Leren met Ouders:

Ouders begeleiden hun kind bij één of meerdere instrumentele vakken tijdens schooluren op school. Ouders en kind leren in een één-op-één-relatie. De leerkracht blijft verantwoordelijk, ouders worden begeleid door de coördinator LmO, De LmO-coördinator voert daarnaast tussentijdse voorgangsgesprekken met ouders en met leerkrachten en bewaakt de gestelde leerdoelen

Parel: Academische Opleidingsschool:

Via een ontwikkelscan is de beginsituatie in beeld gebracht. Na analyse van de 0-meting zijn interventies ingezet op de onderzoekende houding van de leerkrachten, in relatie met de dialoogfunctie op teamniveau: leren van en met elkaar waarbij feedback en zelfreflectie een rol spelen.

Schooljaar 2018-19 ligt de prioriteit bij werk- en onderzoeksgroepen, optimaliseren van de dialoog en omgaan met feedback. Er is frequent en structureel overleg tussen de voorzitters van de werkgroepen en het MT. We bevragen elkaar kritisch op gestelde doelen en planning van activiteiten en onderbouwen geplande activiteiten vanuit de lieteratuur. Er wordt structureel collegiale consultatie gefaciliteerd waarbij in bouwoverleg leervragen worden teruggekoppeld.

Kwaliteitsstructuur

Aanbod

Parel: VoorporTAAL:

Het voorporTAAL geeft een extra taalimpuls aan nieuwe anderstalige leerlingen (in eerste instantie gericht op kleuters); ouders worden uitgenodigd om de taalactiviteit bij te wonen om hier een vervolg aan te geven in de thuissituatie; na de taalactiviteit krijgen de anderstalige ouders les in hun eigen taalvaardigheid (lessen in de Nederlandse taal); de taalactiviteit wordt aangeboden via de methode Logo 3000 (aanbod van 3000 woorden)

Risco’s (Bedreigingen)

 

Onderwijskundig beleid
 • Overzicht verliezen van het groepsproces bij groepsdoorbrekend werkend
 • Focus behouden op prioriteiten, niet te veel nieuwe ontwikkelingen aanpakken
 • Taalachterstanden

 

Personeelsbeleid
 • Lerarentekort
 • Te weinig mannelijke leerkrachten
 • Zij-instromers

 

Organisatorisch beleid
 • Grote (kleuter)groepen.
 • Inrichting gebouw en flexplekken
 • ICT-ontwikkelingen

 

Streefbeelden
 • De Duinsprong is / heeft…..
 • De leerkrachten …..
 • De leerlingen …..