Identiteit

De Duinsprong… Ruimte om te groeien, ruimte om jezelf te zijn.

De Duinsprong is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We zijn een kleurrijke school met openheid en waardering voor de verscheidenheid van mensen in de samenleving. We dragen er aan bij dat alle leerlingen tot hun recht kunnen komen. Iedereen is uniek en mag zijn wie hij/zij is, met respect voor elkaar. De Duinsprong wil aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van alle leerlingen en hen de ruimte bieden binnen hun eigen tempo te ontwikkelen, vanuit een veilige, vertrouwde omgeving. Naast aandacht voor cognitieve prestaties, zijn wij gericht op de creatieve, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerling, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs

 

De Duinsprong kenmerkt zich door:

  1. een goede onderlinge relatie
  2. een professionele cultuur
  3. oog te hebben voor het individuele kind
  4. een goede samenwerking met ouder
  5. oog te hebben voor talenten

 

Onze kernwaarden zijn:

Respect: Er zijn afspraken gemaakt over wederzijds respect vanuit 3 kanten: leerkracht - leerling - ouder.

Communicatie: De Duinsprong streeft een open communicatie na, waarbij collega's en ouders elkaar aanspreken op (on)gewenst gedrag.

Veiligheid: Iedereen mag zij wie hij / zij is, afspraken m.b.t. veiligheid zijn vastgelegd in een digitaal veiligheidsplan.

Professionaliteit: Als Academische Opleidingsschool werken we aan de dialoog en feedback. Studiedagen zijn gebaseerd op ontwikkelingsgerichte onderwerpen.

 

Onze visie op identiteit

Als rooms-katholieke school staan we voor de uitdaging vorm te geven aan het respect van christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen en voor elkaar. Onze school besteedt aandacht aan de katholieke traditie met haar inzichten, gebruiken, symbolen en verhalen. Waarden en normen hebben wij hoog in het vaandel staan. Sociaal- emotioneel en levensbeschouwelijk gerichte projecten als de Kanjertraining en het project Kleur zorgen ervoor dat we hier uitgebreid aandacht aan besteden. Kleur laat kinderen op open wijze samen betekenissen ontdekken en praten over hoe zij in het leven staan. In een rijke leeromgeving met aandacht voor filosoferen, omgaan met elkaar en de wereld om je heen. Een prettige manier om de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te stimuleren. Daarnaast hechten wij waarde aan het samen vieren van katholieke feesten zoals Kerstmis, Carnaval, Vastenactie, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, maar ook aan de Ramadan en het Suikerfeest. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Bij dit alles hebben we oog voor de ontwikkeling van kinderen, die gelijkwaardig, maar niet gelijkvaardig zijn. We hopen zo een school te zijn waar ook ruimte is voor uiteenlopende gevoelens en belevingen: voor blijdschap en verdriet, voor dankbaarheid en verwondering, met respect voor elkaar. Zo kleuren we samen De Duinsprong tot een veelkleurige school.