Taalklas

Taalontwikkeling voor ‘Nieuwkomers’ centraal.

Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren. Ook na een jaar spreken deze kinderen meestal onvoldoende Nederlands om goed mee te kunnen draaien in de groep op een reguliere basisschool.

Daarom is er op De Duinsprong een Taalklas opgericht waar de ‘nieuwkomers’ van de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool extra ondersteund worden. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in korte tijd zo ontwikkelen dat zij beter kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs.
Per kind wordt er gekeken welke en hoeveel begeleiding het kind per week nodig heeft. De samenwerking met de leerkracht van het kind (die eindverantwoordelijk blijft) en de leerkracht van de Taalklas is natuurlijk erg belangrijk. Het ene kind volgt een jaar enkele dagdelen per week het onderwijs in de Taalklas, een ander kind volgt jaren enkele dagdelen het onderwijs in de Taalklas.
Natuurlijk is ook de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Omdat voor de ouders ook veel zaken en ook m.n. de taal ‘nieuw’ zijn, moet deze samenwerking ook groeien.

De Duinsprong specifiek:
Taalklas Duinsprong weer van start

Voldoende woordenschatbeheersing is cruciaal voor taalvaardigheid. Om je gedachten en ideeën over te brengen heb je woorden nodig. Je moet weten wat de woorden betekenen en hoe je ze gebruikt. Zowel mondeling als schriftelijk. Nieuwkomers zijn opgevoed met een andere taal. Dat leidt ertoe dat ze zich in Nederland in een omgeving bevinden waarin het lastig is om gedachten en ideeën over te brengen. In een reguliere basisschoolklas kunnen nieuwkomers niet adequaat begeleid worden in hun ontwikkeling. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is namelijk een belangrijke voorwaarde om leerstof over te brengen. Voor deze groep is het van belang dat de Nederlandse taal intensief wordt aangeboden. De Duinsprong heeft hiervoor een speciale taalklas ingericht. Niet alleen voor eigen leerlingen die net in Nederland zijn, maar ook voor nieuwkomers die op andere Scalascholen zitten. Nieuwkomers die nog geen of nauwelijks beheersing hebben van de Nederlandse taal vangt De Duinsprong structureel op in een speciaal daarvoor ingerichte taalklas. Uitgangspunt is dat nieuwkomers zich de Nederlandse taal zo goed mogelijk eigen maken in een periode van 1 jaar. In onze aanpak blijft taal niet alleen beperkt tot les in de Nederlandse taal. Bij alle onderwijsactiviteiten ligt de klemtoon op de verwerving van het Nederlands. De mondelinge taalvaardigheid vormt hierbij de basis van ons aanbod

De leerlingen volgen 4 ochtenden in de week de lessen in de taalklas. In de middagen volgen de nieuwkomers lesactiviteiten in een reguliere basisschoolklas. Door deze integratie en door de leerlingen samen te laten werken en deel te laten nemen aan schoolse activiteiten, beogen we een betere acceptatie en integratie van nieuwkomers.

Kleuters die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen, vangt De Duinsprong op in het VoorporTAAL.

 1. Kinderen uit kansarme groepen met een achterstand in de taal. Daarmee worden kinderen bedoeld die vanaf geboorte in Nederland wonen maar niet in een taalrijk milieu zijn opgegroeid. Te denken valt aan laagopgeleide ouders en niet westerse allochtonen.
 2. Anderstalige instroom:
  1. Kinderen van vluchtelingen.
  2. Overige anderstalige instroom.

Doel:

 • alle instromende nieuwkomers een veilige basis bieden op de peuterspeelzalen en de basisscholen (groep 1/2).
 • het woordenschatonderwijs op de peuterspeelzalen Bengelenbak, Caroussel, Beertje Boog en Vennerakkers en basisscholen Duinsprong, Dromenvanger en ‘t Palet  kunnen intensiveren.
 • de instromende nieuwkomers door middel van een systematische aanpak direct na de instroom begeleiden en volgen.
 • de woordenschat van alle anderstalige nieuwkomende kinderen vergroot wordt.
 • de woordenschat van alle anderstalige nieuwkomende ouders vergroot wordt.

 

Maandag 31 augustus is de taalklas weer van start gegaan.
Judith Vrieling is aan de slag gegaan met 11 kinderen, waarvan 3 leerlingen de Nederlandse taal nog helemaal niet machtig zijn. Wel even wennen. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor juffrouw Judith. Kinderen uit Eritrea, Syrie, Polen, Portugal en Irak maakten (weer opnieuw) kennis met elkaar. Mooi om te zien hoe kinderen van diverse nationaliteiten zich zo samen de Nederlandse taal eigen maken. Samen ‘kleuren’ ze de Taalklas tot een mooie afspiegeling van de maatschappij, met aandacht voor verschillende culturen. Voor juffrouw Judith een mooie uitdaging om hen zich zo snel mogelijk zich thuis te voelen op De Duinsprong.